"aklın ışığı kalbin nuru"

Yabancı Dil

GENEL BİLGİ

İletişim ve işbirliği becerileri, nitelikli ve başarılı bir yaşam için anahtar niteliğindedir. Dilin sosyal bir varlık olduğu olgusundan yola çıkarak Zehra Okulları, İngilizce yabancı dil öğretimini öğrencilerin dersten keyif alacağı, gerçekleştirdiği tüm çalışmaların yaşamla bağıntısını göreceği ve İngilizceyi özümseyerek gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getireceği şekilde planlar ve uygular. Bununla birlikte ders saatleri dışında, öğrenciyi okuldaki diğer alanlarda da İngilizce diliyle buluşturarak öğrencinin derste edindiği kazanımları hayatının her alanında uygulayabilmesine olanak sağlar. Öğrencilerimizin dile daha çok maruz kalmasına yönelik planlanan tüm çalışmalar Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülür.

AMAÇ

Zehra Okullarında uygulanan İngilizce Eğitim Programı, öğrencilerin gerek bireysel gerek takım çalışmalarında başarılı, özgüvenli, idealist, maceracı, fikirlerini ifade edebilen “Cambridge Uluslararası Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde edindiği temel dil becerilerini etkili bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, vicdanlı ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. İngilizce Eğitim Programımızı, Cambridge Uluslararası Programı olan Cambridge International Assessment ile Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımlarını harmanlayarak titizlikle ve profesyonel olarak uygulamaktayız. Cambridge Uluslararası Programı(CIA), kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı 21. yy için gerekli becerilerle donatılmış genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarına saygılı olabilen, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder. Programımız içerisinde, dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerimiz Avrupa Birliği standartlarında CEFR A1, ortaokulun sonunda B1+ ve lisede ise B2 düzeyini tamamlamış olurlar.

ÖĞRETİM METODLARI

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak Zehra Okullarında yürütülen yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nün belirlemiş olduğu eğitim politikalarına paralel olarak ilerlemektedir. Okulumuz, dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda oluşturulmuş ve tanınmış bir standart olan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (CEFR) benimser ve İngilizce yabancı dil öğretimini bu doğrultuda geliştirir ve gerçekleştirir. Dilin, ülkemiz şartlarında çoğunlukla okulda sınırlı kalması öğrencilerimiz için ciddi bir handikaptır. Zehra Okullarında dil eğitimi, öğrencilerimizin sadece okulda değil ev ve sosyal hayatlarında da dili özgürce kullanabilmelerini hedefleyen bir yaklaşımı benimser ve uygular. Hem okul hem de ev ortamında öğrencilerimizin keyif alarak dili kullanmasına olanak tanıyan etkinliklerle dil eğitimi süreçleri desteklenir. Öğrenme metotları, öğrencilerin öğrenme farklılıklarına, yaş ve dil seviyelerine, kullanılan kaynaklardaki hedef ve kazanımlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Öğrencilerin merkezde olduğu, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gücünün farkındalığı ile birlikte, öğrenirken eğlenmenin ve eğlenirken öğrenmenin kalıcılığına inanan bir dil öğretimi politikası uygulanmaktadır. Görsel ve işitsel olarak öğrencilerimiz dil öğrenme süreçlerinde desteklenirler. Öğrencilerimizin öğrendiklerini hayatlarına geçirebilmesi için kendi yaşantılarıyla öğrendikleri arasında bağ kurabilmeleri oldukça önemlidir. Öğrencilerimizin bu bağı kurabilmeleri için yaş ve dil seviyelerine uygun, ilgilerini çeken, sevdikleri yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Inquiry-based Learning (Sorgulama Tabanlı Öğrenme), Proje Tabanlı Öğrenim (Project Based Learning), Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning), İletişimsel Yaklaşım (Communicative Language Teaching, CLT) İş birliği ve disiplinler arası yaklaşım (Interdisciplinary Approach and CLIL), öykülendirme-hikâye anlatımı (storytelling), drama, dil oyunları (language games) en çok uygulanan metotlardır. Öğrencilerimiz, müfredatla örtüşen projeler ve aktivitelerle dil öğrenme süreçlerinde daima aktif olurlar.